Regulamin hotelu

Regulamin Hotelu Aeroplan

Dyrekcja Hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 1500 do godziny 1100. Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 1000 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 3. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 4. Hotel ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę, sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie, w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 5. Na życzenie gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w Hotelu przechowywanie bagażu gości zameldowanych w Hotelu.
 6. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystających z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 7. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 8.  Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 9. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 10. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 11. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 12. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 700 do godziny 2100
 13. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 2200 do godziny 600
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie otwartego ognia. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem Straży Pożarnej i karą pieniężną w wysokości 500 zł.
 15. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników Hotelu albo innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Hotelu.
 16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
 17. Hotel zastrzega sobie prawo:
  pobierania zaliczki za planowany pobyt dokonywania preautoryzacji karty kredytowej Gościa pobrania pełnej opłaty za cały pobyt Gościa w momencie zameldowania w Hotelu lub przedłużenia przez niego pobytu, w szczególności w przypadku pobytów przekraczających 3 dni, odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu.
 18. W przypadku rezerwacji niegwarantowanej Klient jedynie rezerwuje pokój, a w przypadku rezerwacji gwarantowanej dokonuje także gwarancji zapłaty podając numer swojej karty kredytowej. Rezerwacja niegwarantowana wygasa automatycznie (czyli bez informowania Klienta) o godz. 1800 w dniu przyjazdu, w przypadku niepojawienia się Klienta w Hotelu lub jeżeli rezerwacja nie została zmieniona na rezerwację gwarantowaną przez podanie numeru karty kredytowej Klienta. Rezerwacja niegwarantowana może być w każdym czasie anulowana przez Klienta osobiście, telefonicznie, faxem lub mailowo. Klientowi przysługuje prawo anulowania rezerwacji gwarantowanej osobiście, faxem lub mailowo do godziny 1600 w dniu przyjazdu.
 19. Klientowi nie przysługuje prawo anulowania rezerwacji gwarantowanej po godz. 1600 w dniu przyjazdu. W przypadku niepojawienia się Klienta w dniu przyjazdu bez wcześniejszego anulowania rezerwacji gwarantowanej Klient zobowiązany jest do zapłaty opłaty za jednodniowy pobyt w Hotelu. Hotel AEROPLAN jest uprawniony do obciążenia tą opłatą karty kredytowej, której numer został wskazany jako gwarancja zapłaty.
 20. Na terenie Hotelu dopuszcza się obecności zwierząt po uiszczeniu należnej opłaty. Właściciel psa zobowiązany jest do prowadzenia zwierzęcia na uwięzi na terenie Hotelu i na zewnątrz oraz usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez niego. Właściciel zwierzęcia odpowiada materialnie za wszelkie szkody wyrządzone przez niego. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego zwierzę nie zachowywało się głośno w pomieszczeniach Hotelu, jak również by nie zakłócało wypoczynku Gości.
 21. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do Restauracji hotelowej.
 22. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony na stronie internetowej Hotelu, jest dostępny w recepcji i pokojach hotelowych oraz jest udostępniany zainteresowanym Klientom przed zawarciem umowy, w taki sposób, aby stosownie do ich życzenia mógł być przez nich przechowywany lub odtwarzany.
 23. Dokonanie rezerwacji na pobyt w Hotelu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Dyrekcja Hotelu życzy miłego pobytu!

Zadzwoń
Nawigacja